Download de norm hier ->

VCA – VGM Checklist Aannemers

Wat is VCA?

De VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen, alsmede een structurele en systematische aanpak van veiligheid op de werkplek. Een risico-inventarisatie is meestal de eerste stap. Op basis daarvan kunt u risico’s verminderen of geheel wegnemen. Als uw systeem aantoonbaar goed functioneert, kan NCK een certificatieaudit bij uw bedrijf uitvoeren en een certificaat afgeven. Door haar “voeten op de vloer” mentaliteit en ervaring met het certificeren van zowel kleine als grote bedrijven, is NCK een partner met toegevoegde waarde.

Waarom VCA Certificeren?

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij (petro-)chemische en vele andere bedrijven zeer belangrijke aandachtspunten. Met het behalen van een VCA certificaat wordt dit nog eens extra benadrukt. Ook als gevolg van de herstructurering binnen de industrie worden werkzaamheden in toenemende mate uitbesteed aan aannemers. Hierdoor neemt de invloed van deze aannemers op VGM sterk toe. Selectie van goede aannemers middels VCA certificering, is daarom cruciaal bij het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het VCA certificaat is een middel om aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Wat maakt de VCA tot Succes?

 • De VCA is een in brede kring erkende, uniforme checklist die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en -methodes heeft vervangen.

 • Bij verschillende opdrachtgevers is een VCA certificaat een vereiste om een offerte of gunning van een contract te verkrijgen.

 • De VGM Checklist Aannemers laat uw VGM beheersysteem naadloos aansluiten op dat van uw opdrachtgever.

 • Door VCA kunt u zich nu focussen op slechts één checklist, in plaats van verschillende opdracht gerelateerde veiligheidsvereisten.

 • Door de structuur van de VCA kunt u zich gemakkelijk richten op het verbeteren van uw VGM beheersysteem.

 • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke, professionele beoordeling door de certificatie-instelling (CI).

 • Het VCA certificatieproces heeft overeenkomsten met, en kan ondersteunend zijn aan, managementsystemen als ISO 9001 en ISO14001.

 • De VGM Checklist Aannemers wordt beheerd door Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Hoe werkt de VCA 6.0?

De VCA behandelt de volgende onderwerpen:

 • VGM-beleid, VGM-organisatie en betrokkenheid van de directie

 • Risicobeheer

 • Opleiding, voorlichting en instructie

 • VGM-bewustzijn

 • VGM-projectplan

 • Milieuzorg

 • Voorbereiding op noodsituaties

 • VGM-inspecties

 • Bedrijfsgezondheidszorg

 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Inkoop van diensten

 • Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten

Niet alle onderwerpen komen bij ieder certificatieniveau (even uitgebreid) aan bod.

 

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden

VCA*: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
VCA**: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, evenals op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)
VCA Petrochemie (VCA-P): Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), evenals op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.
 
Het verschil tussen VCA*, VCA** en VCA-P zit in de punten waar het bedrijf invulling aan moet geven. Zo is een beleidsverklaring verplicht voor alle schema's en ook moet een gezondheidsfunctionaris  altijd aanwezig zijn. Specifieke VGM-doelstellingen hoeven weer alleen voor VCA-P geformuleerd te worden.

in de checklist is per onderwerp is per niveau aangegeven of deze verplicht, optioneel of niet-verplicht. Bij een deel van de vragen is het verplicht documenten te kunnen tonen. Als hier tijdens de audit niet aan voldaan kan worden en de kritiek van de auditor niet te zwaar is krijgt het geauditeerd bedrijf de kans om binnen de gestelde termijn aan te tonen dat de kritiek ter harte genomen is en verbeteringen zijn aangebracht. Bij te grote afwijking van de norm kan het certificaat geschorst en/of ingetrokken worden.

In onderstaande schema wordt weergegeven in welke toepassingsgebieden de verschillende VCA niveaus over het algemeen  worden ingezet:

Werkzaamheden in de Petrochemie

Directe

opdrachtnemer

Geen inschakeling

Onderaannemers

Met inschakeling

van onderaannemers

Hoofdcontractor

Monodisciplinair

Routinematig

Weinig complex

Beperkte omvang

VCA*

 

VCA**

-

Multidisciplinair

Niet enkel routinematig

Redelijk complex

Omvang redelijk

VCA**

VCA**

VCA Petrochemie

Multidisciplinair

Niet routinematig

Complex

Omvang groot

-

   

 VCA Petrochemie

 

VCA Petrochemie

Werkzaamheden overige branches

Directe

opdrachtnemer

Monodisciplinair

Weinig complex tot redelijk complex

Beperkte tot redelijk van omvang

VCA*

Multidisciplinair

Redelijk complex tot Complex

Omvang redelijk tot groot

VCA**

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl