• NCK B.V.

Nieuwsbrief NCK, nummer 1, jaar 2019

Bijgewerkt: 24 sep 2020

Bijlagen:

IAFMD22:2018

NVCi Impactanalyse en interpretatie MD22 - 20181220

Toepassen IAF MD22:2018 i.c.m. de VCA/6.0 Met de introductie van VCA 2017/6.0 is ook per 01-01-2019 de IAF MD22:2018 van kracht geworden. Dit document beschrijft de (aanvullende) eisen voor het onder ISO17021:2015 certificeren van beheerssystemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek.


De inhoud van het document IAF MD22:2018 is op sommige punten niet in lijn met de vereisten van het VCA 2017/6.0 schema. Hiervoor is interpretatie nodig van SSVV (schemabeheerder) en de betreffende Certificerende Instelling.


In samenwerking met NVCI (branche organisatie) en de Certificerende Instellingen zijn er voor de punten uit de IAF MD22:2018, welke niet in lijn zijn met de VCA 2017/6.0 en de ISO17021:2015, interpretaties opgesteld hoe deze te beoordelen.

Middels deze nieuwsbrief willen wij U graag op de hoogte brengen van deze interpretaties en hoe NCK deze toepast in de beoordeling welke voor u als certificaathouder van belang is.

  • Per 01-01-2019 dient de gecertificeerde organisatie alle ernstige incidenten of wettelijke overtredingen waarbij de betrokkenheid van het bevoegd gezag vereist is te melden bij de certificerende instelling.

  • Dit geldt alleen voor de incidenten voortkomend uit de operationele activiteiten uitgevoerd op de projectlocaties bij klanten binnen de scope van certificatie.

  • NCK zal toetsen hoe deze eis wordt geborgd in het systeem en op de eventuele toepassing ervan.

  • Wat voorheen niet of nauwelijks werd meegenomen bij VCA audits was (relevante) wet & regelgeving. Hier wordt nu expliciet naar verwezen.

  • Dit geldt alleen voor relevante wet & regelgeving gerelateerd aan de operationele activiteiten voortkomend uit de scope van certificatie.

  • NCK zal toetsen in fase 1 op de systematiek voor opvolging van relevante wet & regelgeving . In fase 2 zal worden getoetst of wordt voldaan aan die relevante wet & regelgeving en hoe de organisatie beoordeeld of blijvend kan worden voldaan.

Gemeente Barneveld ontvangt certificaat CO2-Prestatieladder De gemeente Barneveld heeft het CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Barneveld is de 2de gemeente in Nederland die dit certificaat ontvangt. De CO2-prestatieladder is een instrument dat de gemeente Barneveld helpt bij het verminderen van CO2.

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal ontving het certificaat uit handen van Paul Tammer (directeur van het Nederlands Certificatie Kantoor NCK), Dan Frank Heibeek (auditor CO2 prestatieladder) en Gijs Vermeer (voorzitter SKAO, beheerder van de CO2 prestatieladder). Alle medewerkers in het gemeentehuis denken mee hoe het CO2-verbruik nog verder kan verminderen

De gemeente Barneveld zet bewust in op duurzaamheid met als doel de aarde zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Met het behalen van dit certificaat zet de gemeente in op het terugdringen van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie, het bijbehorend vastgoed en de openbare verlichting. Met dit inzicht kunnen gericht maatregelen en doelstellingen opgesteld worden die de CO2-uitstoot verder verlagen. Voor de eerste 3 jaar heeft de gemeente Barneveld zichzelf als doel gesteld om CO2-uitstoot te verminderen met 78%. Het doel is om uiteindelijk CO2 neutraal te worden.

Nieuwe versies BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 2100; Overgangsregeling De nieuwe versies van BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 2100 zijn gepubliceerd en van kracht: BRL SIKB 7000, versie 6.0, bijbehorende protocollen, allen versie 6.0 BRL SIKB 2100, versie 4.0, bijbehorende protocol, versie 4.0


Deze versies worden van kracht per 30 november 2018. Zij vervangen alle eerdere versies. De eerdere versies van BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 2100 en de protocollen worden ingetrokken per 1 april 2020. Organisaties met een certificaat conform BRL van eerdere versie kunnen tot 1 april 2020 een certificaat conform BRL nieuwe versie verkrijgen na een positief verlopen beoordeling door de certificatie-instelling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd als een normaal opvolgingsonderzoek waarbij in ieder geval de nieuwe en gewijzigde eisen uit deze schema’s worden beoordeeld. Certificaten conform BRL eerdere versie die niet voor 1 april 2020 worden omgezet, worden ingetrokken. De organisatie moet dan – om een certificaat onder BRL nieuwe versie te verkrijgen – een initieel certificatieonderzoek doorlopen.

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl