Gieten van beton van Boven

Safety Culture Ladder / Veiligheidsladder 4.0

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids-bewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.  Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De Safety Culture Ladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is. Denk hierbij aan de sectoren als Bouw, Energie en Chemie. 

Waarom het gebruik van de Safety Culture Ladder?

Hoe belangrijk is u veiligheid? Veilig en gezond werken kun je niet alleen, maar doe je met elkaar! Vrijwel dagelijks ontstaan er gevaarlijke situaties op de werkvloer waar geen voldoende maatregelen voor worden getroffen. Soms gaat het om kleinere incidenten, soms om ongelukken met zwaargewonden of zelfs dodelijke afloop. Het bieden van veilig werken voor alle partijen die in diverse branches werkzaam zijn, is van groot belang. Hiervoor is de veiligheidsladder - Safety culture ladder voor ontwikkeld, om uw werknemers en organisatie te ontwikkelen in u veiligheidscultuur.

(bron: https://www.safetycultureladder.com/)

Ladder tegen Blauwe Muur

Hoe werkt de Safety Culture Ladder?

De Veiligheidsladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

 

Trede 1 Pathologisch
Binnen het bedrijf heerst de houding: ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’. In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst gedrag en wordt derhalve ook niet beloond.

 

Trede 2 Reactief
Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ Verandergedrag is vaak ad hoc en van korte duur. Dit gedrag wordt matig gewaardeerd.

 

Trede 3 Berekenend
Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. Het stelt zich kwetsbaar op, neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. ‘Wat levert het mij op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.

 

Trede 4 Proactief
Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd.

 

Trede 5 Vooruitstrevend
Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd.

 

De zes invalshoeken

1. Leiderschap en betrokkenheid
Hoe belangrijk is veiligheid? Wie of wat wordt verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken? Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Geeft ze zelf het goede voorbeeld? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?

 

2. Beleid en strategie
Staat veiligheid hoog op de strategische kalender? Wat is de visie? Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus. Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?

 

3. Organisatie en opdrachtnemers
Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Is er aandacht voor veiligheid bij het contracteren van onderaannemers? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen. Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde? Zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en competent? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?

 

4. Werkplek en procedures
Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt eraan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt? Zijn deze afgestemd op de gebruikers? Worden verbeterafspraken in het verlengde van een onderzoek altijd opgevolgd?

 

5. Afwijkingen en communicatie
Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt regelmatig de werkplek geïnspecteerd? Wordt er van incidenten geleerd? Worden veranderingen naar aanleiding van incidenten daadwerkelijk geïmplementeerd en geëvalueerd? Wordt er voldoende gecommuniceerd en geëvalueerd?

 

6. Audits en statistieken
Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?

(bron: https://www.safetycultureladder.com/)

Auditoren

Het gekwalificeerde bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

Auditoren: belast met het uitvoeren van de certificatieaudit, de beoordeling van de resultaten, de audit verslaglegging, de aanbeveling tot certificatie en de uitvoering van de jaarlijkse herbeoordeling;

Beoordelaars: belast met het nemen van beslissingen over de verstrekking en voortzetting van een certificaat.

De gekwalificeerde auditor en beoordelaar zijn werkzaam voor een CI die door NEN is bevoegd. 

(bron: https://www.safetycultureladder.com/)

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl