CO2-Prestatieladder certificering

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Wat maakt de ladder anders?

De CO2-Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.

- De ladder is een initiatief uit de markt en vraagt geen subsidie of overheidsinzet;

- De ladder stimuleert ambitie, creativiteit, innovatie en eigen initiatief;

- CO2-bewuste bedrijfsvoering loopt integraal mee in projecten;

- Het instrument heeft impact op zowel opdrachtgevers als de markt;

- Het instrument bevordert samenwerking in de keten en in de sector;

 

Waarom is de ladder een succes?

De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

- De ladder combineert CO2-reductie met economisch voordeel bij aanbestedingen;
- De concrete besparingen op energie (1 tot 4% per jaar);
- De ladder versterkt het imago als duurzame leverancier en duurzame werkgever;
- Meer toegevoegde waarde van uw leveranciers door duurzaam in te kopen;
- Producten en diensten worden verbeterd door innovatie.

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder kent vijf treden of vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe volwassener het bedrijf in CO2-management, hoe groter het voordeel bij een aanbesteding van een project.

Vijf niveaus
Bedrijven moeten aan betreffende eisen voldoen per gewenst certificatie niveau:

 

Niveau 1
Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht. Het bedrijf kent potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern en extern op ad hoc basis over haar beleid m.b.t.
energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.

 

Niveau 2
Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht. Het bedrijf heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en reductiedoelstellingen. Het bedrijf neemt passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

 

Niveau 3
Het bedrijf beschikt over een actueel CO2-emissie-inventaris voor haar eigen CO2- uitstoot (scope 1 en 2) dat volgens de ISO standaard is opgesteld en eventueel door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) CO2-uitstoot. Het bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen. Het bedrijf neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

 

Niveau 4
De ketenemissies (scope 3) zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar ketenemissies (scope 3). Het bedrijf
onderhoudt een dialoog met belanghebbenden. Het bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

 

Niveau 5
Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar A-leveranciers. Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-
reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie. Het bedrijf kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

 

Vier invalshoeken
Bij het beoordelen van de CO2-prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt steeds vanuit vier invalshoeken gekeken, namelijk: inzicht, reductie ambitie, transparantie en samenwerking.

Code Invalshoek
Code   Invalshoek
 A: Inzicht ( in de eigen CO2-uitstoot )
 B: CO2-reductie ( de ambitie van het bedrijf en de maatregelen die het bedrijf neemt )
 C: Transparantie ( hoe communiceert men daarover intern en extern )
 D: Samenwerking en innovatie

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder. Deze certificering gebeurt op basis van het certificeringschema van de CO2-Prestatieladder.

Managementsysteem

De CO2-Prestatieladder vereist dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende verbetering leidt. Een vergelijkbaar verbeterproces zien we bijvoorbeeld ook in de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), met behulp van de Plan-Do-Check-Act cyclus (zie afbeelding).

De laddersystematiek maakt gebruik van algemeen geldende normen zoals ISO 50001 voor Energiemanagement en ISO 14064-1 voor het vaststellen en documenteren van de CO2-emissie-inventaris. De SKAO en de CO2-Prestatieladder zijn in 2012 geaccepteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) onder de ISO 17021 voor managementsystemen.

 

Het CO2-bewust certificaat
Elk bedrijf inventariseert zijn eigen CO2-prestaties aan de hand van de vijf niveaus in het certificeringschema en de auditchecklijsten. Vervolgens beoordeelt een certificerende instelling (CI) het bedrijf op basis van door het bedrijf aangereikte informatie zoals technische rapporten, beleidsrapporten, verslagen, jaarverslagen e.d. De CI toetst de bedrijfsinventarisatie en stelt het bereikte niveau c.q. de laddertrede vast en reikt het overeenkomstige CO2-bewust Certificaat uit.
Het CO2-bewust Certificaat is drie jaar geldig waarbij er elk jaar een ladderbeoordeling plaats vindt.

Groene daken

Nieuw: Co2 prestatieladder 3.1

SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) heeft sinds 22 juni 2020 een nieuwe versie van de CO2-Prestatieladder gepubliceerd, namelijk: 


De CO2-Prestatieladder Versie 3.1

 

Wanneer is de nieuwe versie van kracht?
Deze versie is per 22 juni 2020 van kracht met een overgangstermijn 6 maanden tot 22 december 2020.

 

Hoe gaat NCK met de nieuwe versie om?
Alle huidige CO2 certificaten (versie 3.0) blijven gewoon geldig. Tijdens de eerst volgende audit zal uw bedrijf getoetst worden aan de hand van de nieuwe CO2-Prestatieladder 3.1. Na het behalen van een positief resultaat van deze audit zal het certificaat uiteindelijk opnieuw worden uitgegeven op de 3.1 versie.

 

Wat is er gewijzigd in de nieuwe 3.1 versie?
De belangrijkste wijzigingen in het handboek voor de CO2-Prestatieladder versie 3.1 richten zich op:

  • Meer focus op de impact van projecten en de introductie van het ‘Projectdossier’;

  • Handboek 3.1 is een efficiëntere norm doordat er is gekeken naar elementen in de teksten die niet bijdragen aan de doelstelling van de eisen en de CO2 - Prestatieladder;

  • Alle (voor zover nog relevante) harmonisatiebesluiten zijn in handboek 3.1 verwerkt en geïntegreerd. 

Een totaaloverzicht van alle wijzigingen van het handboek zijn te vinden op de site van SKAO

 

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe versie 3.1 van de CO2 - Prestatieladder, neem dan gerust contact met ons op via 0251-222273.

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl