BRL-SIKB 7000

Wat is de BRL-SIKB 7000?

BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform de Wbb, de Wtw als de Wm. Wanneer sprake is ‘saneren’ of een ‘ingreep’ wordt bepaald door de regelgeving. Het certificaat toont aan dat de aannemer de preventie van fouten bij de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden op de juiste manier heeft georganiseerd.

 

Het toepassingsgebied van de BRL-SIKB 7000 is in vier activiteiten onderverdeeld:

  • uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden (protocol 7001)

  • uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden (protocol 7002)

  • uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen (protocol 7003)

  • tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS (protocol 7004)

Waarom BRL-SIKB 7000?

Binnen het Besluit Bodemkwaliteit is vastgelegd dat (water-)bodemsaneringsactiviteiten alleen uitgevoerd mogen worden door een organisatie die BRL SIKB 7000 gecertificeerd en erkent is. wanneer een sanering door een niet gecertificeerd en/of erkend bedrijf is uitgevoerd, zal het resultaat van de sanering niet door het bevoegd gezag worden geaccepteerd.

download hier de beoordelingsrichtlijn en protocollen

ISO9001 en VCA

Binnen de BRL-SIKB 7000 worden eisen gesteld aan uw kwaliteitssysteem. Een gedocumenteerd en functionerend kwaliteitssysteem (met een relevante scope) moet opgezet zijn en voldoen aan de ISO 9001. Ook moet de veiligheid van de medewerkers zijn geborgd door middel van een VCA systeem (met een relevante scope).

Protocol 7001 en 7004

Als uw organisatie gecertificeerd is voor protocol 7001, wordt de organisatie geacht tevens te voldoen aan de eisen van protocol 7004. Er is dan ook geen aparte beoordeling nodig op de eisen van protocol 7004, in combinatie met protocol 7001, om protocol deze op het certificaat te vermelden. Wel is er een aparte beoordeling nodig voor personen die binnen de organisatie wel werkzaamheden conform protocol 7004 uitvoeren maar geen werkzaamheden conform protocol 7001.

Accreditatie

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is BRL-SIKB 7000 geaccrediteerd voor het protocollen:

  • BRL-SIKB 7001: uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden

  • BRL-SIKB 7002: uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden

  • BRL-SIKB 7003: uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

  • BRL-SIKB 7004: tijdelijk uitplaatsen van grond

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. verzorgt ook de volgende BRL certificeringen:

BRL-SIKB 2100 Mechanische boringen

BRL-SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl