BRL-SIKB 12000

Wat is de BRL-SIKB 12000?

SIKB heeft op verzoek van onder meer Bouwend Nederland een certificatieschema voor tijdelijke grondwaterbemaling laten opstellen. Het doel van de BRL-SIKB 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterstand verlaging of bronbemaling te verkleinen, door middel van het in kaart brengen van risico’s en deze beheersbaar te maken.

Het toepassingsgebied van de BRL-SIKB 12000 is in vier activiteiten onderverdeeld:

  • protocol 12010, het opstellen van bemalingsadviezen

  • protocol 12020, het opstellen van een technisch bemalingsplan

  • protocol 12030, het daadwerkelijk uitvoeren van bemaling

  • protocol 12040, de aansturing van een bemaling

Waarom BRL-SIKB 12000?

Ieder protocol binnen de BRL-SIKB is gericht op het verkleinen van de kans op schade in de bouwput/sleuf en in de omgeving. Door middel van het BRL-SIKB12000 certificaat geeft een organisatie aan dat de uitvoering van de werkzaamheden, binnen het hierboven beschreven protocollen, met een zo laag mogelijke kans op schade wordt uitgevoerd.

Door alleen eisen te stellen aan risicovolle activiteiten behoud u bij het voorbereiden en uitvoeren van bemalingen dezelfde bewegingsruimte als u gewend bent, maar wel binnen de randvoorwaarden die BRL 12000 en bijbehorende protocollen stellen. De mogelijkheden om uit te blinken in kwaliteit en innovatie blijven daarmee onverkort bestaan.

download hier de beoordelingsrichtlijn en protocollen

 

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is een door SIKB erkende certificerende instantie voor het certificeren van BRL-SIKB 12000 en de protocollen BRL-SIKB 12010, BRL-SIKB 12020, BRL-SIKB 12030 en BRL-SIKB 12040.

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. verzorgt ook de volgende BRL certificeringen:

BRL-SIKB 2100 Mechanische boringen

BRL-SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl