BRL-SIKB 11000

Wat is de BRL-SIKB 11000?

Dit certificatieschema bevat alle relevante eisen die de grondslag vormen voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (<500m diepte).

De SIKB 11000 kent de volgende deelgebieden voor het ondergrondse deel van de installatie, verdeeld over open en gesloten systemen:

   1a. Ontwerp van open systemen

   1b. Ontwerp van gesloten systemen

   2a. Detail engineering van open systemen

   2b. Detail engineering van gesloten systemen

   3a. Realisatie van open systemen

   3b. Realisatie van gesloten systemen

   4a. Beheer en onderhoud van open systemen

   4b. Beheer en onderhoud van gesloten systemen

Voor het mechanisch boren is een aparte certificering (SIKB 2100) verplicht

Waarom BRL-SIKB 11000?

De BRL-SIKB 11000 vormt de inhoudelijke basis voor een door de overheid af te geven erkenning. Deze erkenningsregeling houdt in dat, vanaf 1 oktober 2014, over het algemeen de daarvoor erkende organisaties de ondergrondse werkzaamheden bij gesloten en open bodemenergie systemen in Nederland mogen uitvoeren. De erkenningen worden verstrekt door Bodem+ , een taakgroep van Agentschap NL. (Bodem+)

In het (Besluit bodemkwaliteit) is opgenomen dat het certificaat BRL 11000 verplicht is voor het verkrijgen van een erkenning. In de Regeling bodemkwaliteit zijn het ‘ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden ondergrondse deel bodemenergiesystemen’ gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is.

download hier de beoordelingsrichtlijn en protocol

 

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is een door SIKB erkende certificerende instantie voor het certificeren van BRL-SIKB 11000 en protocol BRL-SIKB 11001

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl